MPW-260RH
가격문의(상세정보 참조)

Capacity [ml] :    500 (24 capillaries)

Max. RPM [m-1] :    90 ÷ 18 000

Max. RCF [x g] :    24 270

Temperature :    -20°C ÷ +55°C켐코코리아(주)


고객센터 : 043-215-2012 | Fax : 043-215-2013 | 이메일 : ck@chemcokorea.com | 업무시간 : 09:00 - 18:00

상호명 : 켐코코리아(주) | 대표이사 : 김종민 | 주소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A604

사업자등록번호 : 314-86-01483 | 통신판매업신고 : 2014-충북청주-0721


CHEMCOKOREA CO., LTD.


CBNU ICT A605, 45, Yangcheong 4-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
Tel: +82 43 215 2012
Fax: +82 43 215 2013
e-mail: ck@chemcokorea.com